Domain Đồng Hành Server 2003 Full Hướng Dẫn

Domain Đồng Hành Server 2003 Full Hướng Dẫn
DHCP , IIS ,DHS
Bước 1:
Tiến hành nâng cấp DC ở máy ảo thứ nhất. Vào Start – run gõ dcpromo
và tiến hành nâng cấp DC như bình thường.
Bước 2: vào start – control panel – network connections – local Area network
nó sẽ hiện ra hộp thoại
kick chon properties
chọn Internet protocol TCP/IP – chọn properties
ở IP address bạn nhâp địa chỉ Ip tĩnh của máy, ở đây KFC đặt là 192.168.1.1
subnet mask các bạn để mặc định là 255.255.255.0
default gateway không cần điền gì cả
preperred DNS sever các bạn nhập 192.168.1.2 đây chính là đỉa chỉ IP tĩnh của máy ảo thứ 2 làm DC đồng hành
Alternate DNS sever các bạn không nhập gì cả.
chọn Ok – OK
Bước 2: Chúng ta chuyển sang máy ảo thứ hai.
vào start – control panel – network connections – local Area network
nó sẽ hiện ra hộp thoại
kick chon properties
chọn Internet protocol TCP/IP – chọn properties
ở IP address bạn nhâp địa chỉ Ip tĩnh cho máy, ở đây KFC đặt là 192.168.1.2 nhớ là phải khác với đỉa chỉ Ip của DC 1 nếu không nó sẽ báo lối
subnet mask các bạn để mặc định là 255.255.255.0
default gateway không cần điền gì cả
preperred DNS sever các bạn nhập 192.168.1.1 đây chính là đỉa chỉ IP tĩnh của máy làm DC1
Alternate DNS sever các bạn không nhập gì cả.
chọn Ok – OK
Vào Start – run gõ dcpromo
chọn next – chọn next
sẽ xuất hiện hình như ở dưới
chọn vào additional domain controller…..
chọn next
tại user name mà password thì bạn nhập tài khoản + password của DC 1 nhớ là của DC 1 chứ không phải là của máy hiện tại
Domain thì các bạn nhập domain đã tạo ở DC1
chọn next, chương trình sẽ bắt bạn nhâp full domain name, các bạn nhập domain đã tạo ra ở DC 1.
chọn next – chọn next – chọn next sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
nhập password
chọn next – next và chờ máy chạy xong

Leave a Comment

March 29, 2015 · 5:21 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *